Tamami taking some time off to explore Kita ( mountain) Yokodake